א ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם-לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את-כל-מלאכת עבדת הקדש לכל אשר-צוה יהוה : ב ויקרא משה אל-בצלאל ואלאהליאב ואל כל-איש חכם-לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אלהמלאכה לעשת אתה : ג ויקחו מלפני משה את כל-התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר : ד ויבאו כלהחכמים העשים את כל-מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר-המה עשים : ה ויאמרו אל-משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר-צוה יהוה לעשת אתה : ו ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל-יעשו-עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא : ז והמלאכה היתה דים לכל-המלאכה לעשות אתה והותר : ח ויעשו כל-חכם-לב בעשי המלאכה את-המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם : ט ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל-היריעת : י ויחבר את-חמש היריעת אחת אל-אחת וחמש יריעת חבר אחת אל-אחת : יא ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית : יב חמשים ללאת עשה ביריעה הא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית