א וירא העם כי-בשש משה לרדת מן-ההר ויקהל העם על-אהרן ויאמרו אליו קום עשה-לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי-זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה-היה לו : ב ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי : ג ויתפרקו כל-העם את-נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל-אהרן : ד ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל ממכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים : ה וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר : ו וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק : ז וידבר יהוה אל-משה לך-רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים : ח סרו מהר מן-הדרך אשר צויתם עשו להם עגל ממכה וישתחוו-לו ויזבחו-לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים : ט ויאמר יהוה אל-משה ראיתי את-העם הזה והנה עם-קשה-ערף הוא : י ועתה הניחה לי ויחר-אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול : יא ויחל משה את-פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה : יב למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על-הרעה לע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית