א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב ראה קראתי בשם בצלאל בן-אורי בן-חור למחה יהודה : ג ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל-מלאכה : ד לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת : ה ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל-מלאכה : ו ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן-אחיסמך למחה-דן ובלב כל-חכם-לב נתתי חכמה ועשו את כל-אשר צויתך : ז את אהל מועד ואת-הארן לעדת ואת-הכפרת אשר עליו ואת כל-כלי האהל : ח ואת-השלחן ואת-כליו ואת-המנרה החהרה ואת-כל-כליה ואת מזבח הקטרת : ט ואת-מזבח העלה ואת-כל-כליו ואת-הכיור ואת-כנו : י ואת בגדי השרד ואת-בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת-בגדי בניו לכהן : יא ואת שמן המשחה ואת-קטרת הממים לקדש ככל אשר-צויתך יעשו : יב ויאמר יהוה אל-משה לאמר : יג ואתה דבר אל-בני ישראל לאמר אך את-שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם : יד ושמרתם את-השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל-העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה : טו ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל-העשה מלאכה ביום השבת מות יומת : טז ושמרו בני-ישראל את-השבת לעשות את-השבת לדרתם ברית עולם : יז בי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית