א ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שחים תעשה אתו : ב אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו : ג וצפית אתו זהב טהור את-גגו ואת-קירתיו סביב ואתקרנתיו ועשית לו זר זהב סביב : ד ושתי טבעת זהב תעשה-לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על-שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה : ה ועשית את-הבדים עצי שחים וצפית אתם זהב : ו ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על-ארן העדת לפני הכפרת אשר עלהעדת אשר אועד לך שמה : ז והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו אתהנרת יקטירנה : ח ובהעלת אהרן את-הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם : ט לא-תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תמכו עליו : י וכפר אהרן על-קרנתיו אחת בשנה מדם חחאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש-קדשים הוא ליהוה : יא וידבר יהוה אל-משה לאמר : יב כי תשא את-ראש בני-ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא-יהיה בהם נגף בפקד אתם : יג זה יתנו כלהעבר על-הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה : יד כל העבר על-הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה : טו העשיר לא-ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית