א וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן-בקר ואילם שנים תמימם : ב ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חחים תעשה אתם : ג ונתת אותם על-סל אחד והקרבת אתם במל ואת-הפר ואת שני האילם : ד ואת-אהרן ואת-בניו תקריב אל-פתח אהל מועד ורחצת אתם במים : ה ולקחת את-הבגדים והלבשת את-אהרן את-הכתנת ואת מעיל האפד ואת-האפד ואת-החשן ואפדת לו בחשב האפד : ו ושמת המצנפת על-ראשו ונתת את-נזר הקדש על-המצנפת : ז ולקחת את-שמן המשחה ויצקת על-ראשו ומשחת אתו : ח ואת-בניו תקריב והלבשתם כתנת : ט וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד-אהרן ויד-בניו : י והקרבת את-הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש הפר : יא ושחטת את-הפר לפני יהוה פתח אהל מועד : יב ולקחת מדם הפר ונתתה על-קרנת המזבח באצבעך ואת-כל-הדם תשפך אל-יסוד המזבח : יג ולקחת את-כל-החלב המכמה את-הקרב ואת היתרת על-הכבד ואת שתי הכלית ואת-החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה : יד ואת-בשר הפר ואת-ערו ואת-פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חחאת הוא : טו ואתהאיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את-ידיהם על-ראש האיל :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית