א ועשית את-המזבח עצי שחים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו : ב ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת : ג ועשית מירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל-כליו תעשה נחשת : ד ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על-הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו : ה ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמחה והיתה הרשת עד חצי המזבח : ו ועשית בדים למזבח בדי עצי שחים וצפית אתם נחשת : ז והובא את-בדיו בחבעת והיו הבדים עלשתי צלעת המזבח בשאת אתו : ח נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו : ט ועשית את חצר המשכן לפאת נגב-תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת : י ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף : יא וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמודיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף : יב ורחב החצר לפאת-ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה : יג ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה : יד וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה : טו ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה : טז ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית