א ואל-משה אמר עלה אל-יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק : ב ונגש משה לבדו אל-יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו : ג ויבא משה ויספר לעם את כל-דברי יהוה ואת כל-המשפטים ויען כל-העם קול אחד ויאמרו כלהדברים אשר-דבר יהוה נעשה : ד ויכתב משה את כל-דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל : ה וישלח את-נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים : ו ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על-המזבח : ז ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר-דבר יהוה נעשה ונשמע : ח ויקח משה את-הדם ויזרק על-העם ויאמר הנה דם-הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל-הדברים האלה : ט ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל : י ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת המפיר וכעצם השמים לטהר : יא ואלאצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את-האלהים ויאכלו וישתו : יב ויאמר יהוה אל-משה עלה אלי ההרה והיה-שם ואתנה לך את-לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם : יג ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל-הר האלהים : יד ואל-הזקנים אמר שבו-לנו בזה עד אשר-נשוב אליכם וה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית