א לא תשא שמע שוא אל-תשת ידך עם-רשע להית עד חמס : ב לא-תהיה אחרי-רבים לרעת ולא-תענה על-רב לנטת אחרי רבים להחת : ג ודל לא תהדר בריבו : ד כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו : ה כי-תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו : ו לא תחה משפט אבינך בריבו : ז מדבר-שקר תרחק ונקי וצדיק אל-תהרג כי לא-אצדיק רשע : ח ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים : ט וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את-נפש הגר כי-גרים הייתם בארץ מצרים : י ושש שנים תזרע את-ארצך ואספת את-תבואתה : יא והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן-תעשה לכרמך לזיתך : יב ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן-אמתך והגר : יג ובכל אשר-אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על-פיך : יד שלש רגלים תחג לי בשנה : טו את-חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי-בו יצאת ממצרים ולא-יראו פני ריקם : טז וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את-מעשיך מן-השדה : יז שלש פעמים בשנה יראה כלזכורך אל-פני האדן יהוה : יח לא-תזבח על-ח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית