א אם-במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים : ב אם-זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם-אין לו ונמכר בגנבתו : ג אם-המצא תמצא בידו הגנבה משור עד-חמור עדשה חיים שנים ישלם : ד כי יבער-איש שדה או-כרם ושלח את-בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם : ה כי-תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את-הבערה : ו כי-יתן איש אל-רעהו כסף או-כלים לשמר וגנב מבית האיש אם-ימצא הגנב ישלם שנים : ז אם-לא ימצא הגנב ונקרב בעל-הבית אלהאלהים אם-לא שלח ידו במלאכת רעהו : ח על-כל-דבר-פשע על-שור על-חמור על-שה על-שלמה על-כל-אבדה אשר יאמר כי-הוא זה עד האלהים יבא דבר-שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו : ט כי-יתן איש אל-רעהו חמור או-שור או-שה וכל-בהמה לשמר ומת או-נשבר או-נשבה אין ראה : י שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם-לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם : יא ואם-גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו : יב אם-טרף יחרף יבאהו עד החרפה לא ישלם : יג וכי-ישאל איש מעם רעהו ונשבר או-מת בעליו איןעמו שלם ישלם : יד אם-בעליו עמו לא ישלם אם-שכיר הוא בא בשכרו : טו וכי-יפתה איש בתולה אשר לא-ארשה ושכב עמה מהר ימהרנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית