א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם : ב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם : ג אם-בגפו יבא בגפו יצא אם-בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו : ד אםאדניו יתן-לו אשה וילדה-לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו : ה ואם-אמר יאמר העבד אהבתי את-אדני את-אשתי ואת-בני לא אצא חפשי : ו והגישו אדניו אל-האלהים והגישו אל-הדלת או אל-המזוזה ורצע אדניו את-אזנו במרצע ועבדו לעלם : ז וכי-ימכר איש את-בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים : ח אם-רעה בעיני אדניה אשר-לו יעדה והפדה לעם נכרי לא-ימשל למכרה בבגדו-בה : ט ואם-לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה-לה : י אם-אחרת יקח-לו שארה כסותה וענתה לא יגרע : יא ואם-שלש-אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף : יב מכה איש ומת מות יומת : יג ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה : יד וכי-יזד איש על-רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות : טו ומכה אביו ואמו מות יומת : טז וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת : יז ומקלל אביו ואמו מות יומת : יח וכי-יריבן אנשים והכה-איש את-רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב : יט אם-יקום והתהלך בחוץ על-משענתו ונקה המכה רק שבתו י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית