א וידבר אלהים את כל-הדברים האלה לאמר : ב אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים : ג לא-יהיה לך אלהים אחרים על-פני : ד לא-תעשה לך פסל וכלתמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ : ה לא-תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על-בנים על-שלשים ועלרבעים לשנאי : ו ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי : ז לא תשא את-שם-יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר-ישא את-שמו לשוא : ח זכור את-יום השבת לקדשו : ט ששת ימים תעבד ועשית כל-מלאכתך : י ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לאתעשה כל-מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך : יא כי ששת-ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ את-הים ואת-כל-אשר-בם וינח ביום השביעי על-כן ברך יהוה את-יום השבת ויקדשהו : יב כבד את-אביך ואת-אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך : יג לא תרצחלא תנאףלא תגנבלא-תענה ברעך עד שקר : יד לא תחמד בית רעךלא-תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך : טו וכל-העם ראים את-הקולת ואת-הלפידם ואת קול השפר ואת-ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק : טז ויאמרו אל-משה דבר-אתה עמנו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית