א וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל-אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כיהוציא יהוה את-ישראל ממצרים : ב ויקח יתרו חתן משה את-צפרה אשת משה אחר שלוחיה : ג ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה : ד ושם האחד אליעזר כי-אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה : ה ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל-משה אל-המדבר אשר-הוא חנה שם הר האלהים : ו ויאמר אל-משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה : ז ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק-לו וישאלו איש-לרעהו לשלום ויבאו האהלה : ח ויספר משה לחתנו את כל-אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל-התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה : ט ויחד יתרו על כל-החובה אשר-עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים : י ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את-העם מתחת יד-מצרים : יא עתה ידעתי כי-גדול יהוה מכל-האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם : יב ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל-לחם עם-חתן משה לפני האלהים : יג ויהי ממחרת וישב משה לשפט את-העם ויעמד העם על-משה מן-הבקר עד-הערב : יד וירא חתן משה את כל-אשר-הוא עשה לעם וי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית