א ויסעו כל-עדת בני-ישראל ממדבר-סין למסעיהם על-פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם : ב וירב העם עם-משה ויאמרו תנו-לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מהתריבון עמדי מה-תנמון את-יהוה : ג ויצמא שם העם למים וילן העם על-משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת-בני ואת-מקני בצמא : ד ויצעק משה אל-יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני : ה ויאמר יהוה אל-משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומחך אשר הכית בו את-היאר קח בידך והלכת : ו הנני עמד לפניך שם עלהצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל : ז ויקרא שם המקום ממה ומריבה על-ריב בני ישראל ועל נמתם את-יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם-אין : ח ויבא עמלק וילחם עם-ישראל ברפידם : ט ויאמר משה אל-יהושע בחר-לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על-ראש הגבעה ומחה האלהים בידי : י ויעש יהושע כאשר אמר-לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה : יא והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק : יב וידי משה כבדים ויקחו-אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד-בא השמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית