א ויסעו מאילם ויבאו כל-עדת בני-ישראל אל-מדבר-סין אשר בין-אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים : ב וילונו כל-עדת בני-ישראל על-משה ועלאהרן במדבר : ג ויאמרו אלהם בני ישראל מי-יתן מותנו ביד-יהוה בארץ מצרים בשבתנו על-סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי-הוצאתם אתנו אל-המדבר הזה להמית את-כל-הקהל הזה ברעב : ד ויאמר יהוה אל-משה הנני ממטיר לכם לחם מן-השמים ויצא העם ולקטו דבר-יום ביומו למען אנמנו הילך בתורתי אם-לא : ה והיה ביום הששי והכינו את אשריביאו והיה משנה על אשר-ילקטו יום יום : ו ויאמר משה ואהרן אל-כל-בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים : ז ובקר וראיתם את-כבוד יהוה בשמעו אתתלנתיכם על-יהוה ונחנו מה כי תלינו עלינו : ח ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את-תלנתיכם אשר-אתם מלינם עליו ונחנו מה לא- עלינו תלנתיכם כי על-יהוה : ט ויאמר משה אל-אהרן אמר אל-כל-עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם : י ויהי כדבר אהרן אל-כל-עדת בני-ישראל ויפנו אלהמדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן : יא וידבר יהוה אל-משה לאמר : יב שמעתי את-תלונת בני ישראל דבר אלהם ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית