א אז ישיר-משה ובני ישראל את-השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי-גאה גאה סוס ורכבו רמה בים : ב עזי וזמרת יה ויהי-לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו : ג יהוה איש מלחמה יהוה שמו : ד מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים-סוף : ה תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו-אבן : ו ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב : ז וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש : ח וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו-נד נזלים קפאו תהמת בלב-ים : ט אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי : י נשפת ברוחך כממו ים צללו כעופרת במים אדירים : יא מי-כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא : יב נטית ימינך תבלעמו ארץ : יג נחית בחסדך עם-זו גאלת נהלת בעזך אל-נוה קדשך : יד שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת : טו אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען : טז תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד-יעבר עמך יהוה עד-יעבר עם-זו קנית : יז תבאמו ותחעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך : יח יהוה ימלך לעלם ועד : יט כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית