א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על-הים : ג ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר : ד וחזקתי את-לב-פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכלחילו וידעו מצרים כי-אני יהוה ויעשו-כן : ה ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל-העם ויאמרו מה-זאת עשינו כי-שלחנו את-ישראל מעבדנו : ו ויאסר אתרכבו ואת-עמו לקח עמו : ז ויקח שש-מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על-כלו : ח ויחזק יהוה את-לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה : ט וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על-הים כל-סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על-פי החירת לפני בעל צפן : י ופרעה הקריב וישאו בני-ישראל את-עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני-ישראל אל-יהוה : יא ויאמרו אל-משה המבלי אין-קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה-זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים : יב הלא- זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את-מצרים כי טוב לנו עבד את-מצרים ממתנו במדבר : יג ויאמר משה אל-העם אל-תיראו התיצבו וראו את-ישועת יהוה אשר-יע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית