א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב קדש-לי כל-בכור פטר כל-רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא : ג ויאמר משה אל-העם זכור את-היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ : ד היום אתם יצאים בחדש האביב : ה והיה כי-יביאך יהוה אל-ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את-העבדה הזאת בחדש הזה : ו שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה : ז מצות יאכל את שבעת הימים ולא-יראה לך חמץ ולא-יראה לך שאר בכל-גבלך : ח והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים : ט והיה לך לאות על-ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים : י ושמרת את-החקה הזאת למועדה מימים ימימה : יא והיה כי-יבאך יהוה אל-ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך : יב והעברת כלפטר-רחם ליהוה וכל-פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה : יג וכל-פטר חמר תפדה בשה ואם-לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה : יד והיה כי-ישאלך בנך מחר לאמר מה-זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים : טו ויהי כיהקשה פרעה לשלחנו ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית