א ויאמר יהוה אל-משה ואל-אהרן בארץ מצרים לאמר : ב החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה : ג דברו אל-כל-עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית-אבת שה לבית : ד ואם-ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל-ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכמו על-השה : ה שה תמים זכר בן-שנה יהיה לכם מן-הכבשים ומן-העזים תקחו : ו והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת-ישראל בין הערבים : ז ולקחו מן-הדם ונתנו על-שתי המזוזת ועל-המשקוף על הבתים אשר-יאכלו אתו בהם : ח ואכלו את-הבשר בלילה הזה צלי-אש ומצות על-מררים יאכלהו : ט אל-תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם-צלי-אש ראשו על-כרעיו ועל-קרבו : י ולא-תותירו ממנו עד-בקר והנתר ממנו עד-בקר באש תשרפו : יא וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה : יב ועברתי בארץ-מצרים בלילה הזה והכיתי כל-בכור בארץ מצרים מאדם ועד-בהמה ובכל-אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה : יג והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את-הדם ופסחתי עלכם ולא-יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים : יד והיה היום הזה לכם...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית