א ויאמר יהוה אל-משה בא אל-פרעה כי-אני הכבדתי את-לבו ואת-לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו : ב ולמען תספר באזני בנך ובן-בנך את אשר התעללתי במצרים ואתאתתי אשר-שמתי בם וידעתם כי-אני יהוה : ג ויבא משה ואהרן אל-פרעה ויאמרו אליו כהאמר יהוה אלהי העברים עד-מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני : ד כי אם-מאן אתה לשלח את-עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך : ה וכמה את-עין הארץ ולא יוכל לראת אתהארץ ואכל את-יתר הפלטה הנשארת לכם מן-הברד ואכל את-כל-העץ הצמח לכם מןהשדה : ו ומלאו בתיך ובתי כל-עבדיך ובתי כל-מצרים אשר לא-ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על-האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה : ז ויאמרו עבדי פרעה אליו עד-מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את-האנשים ויעבדו את-יהוה אלהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים : ח ויושב את-משה ואת-אהרן אל-פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את-יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים : ט ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג-יהוה לנו : י ויאמר אלהם יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואתטפכם ראו כי רעה נגד פניכם : יא לא כן לכו-נא הגברים ועבדו את-יהוה כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית