א ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן נטה את-ידך במחך על-הנהרת על-היארים ועלהאגמים והעל את-הצפרדעים על-ארץ מצרים : ב ויט אהרן את-ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את-ארץ מצרים : ג ויעשו-כן החרטמים בלטיהם ויעלו את-הצפרדעים עלארץ מצרים : ד ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל-יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את-העם ויזבחו ליהוה : ה ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה : ו ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי-אין כיהוה אלהינו : ז וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה : ח ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל-יהוה על-דבר הצפרדעים אשר-שם לפרעה : ט ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן-הבתים מןהחצרת ומן-השדת : י ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ : יא וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את-לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה : יב ויאמר יהוה אל-משה אמר אל-אהרן נטה את-מחך והך את-עפר הארץ והיה לכנם בכל-ארץ מצרים : יג ויעשו-כן ויט אהרן את-ידו במחהו ויך את-עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל-עפר הארץ היה כנים בכל-ארץ מצרים : יד ויעשו-כן החרט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית