א ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל-פרעה כה-אמר יהוה אלהי ישראל שלח את-עמי ויחגו לי במדבר : ב ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את-ישראל לא ידעתי אתיהוה וגם את-ישראל לא אשלח : ג ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה-נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן-יפגענו בדבר או בחרב : ד ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את-העם ממעשיו לכו לסבלתיכם : ה ויאמר פרעה הן-רבים עתה עם-הארץ והשבתם אתם ממבלתם : ו ויצו פרעה ביום ההוא את-הנגשים בעם ואת-שטריו לאמר : ז לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן : ח ואת-מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי-נרפים הם על-כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו : ט תכבד העבדה על-האנשים ויעשו-בה ואל-ישעו בדברי-שקר : י ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל-העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן : יא אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר : יב ויפץ העם בכל-ארץ מצרים לקשש קש לתבן : יג והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר-יום ביומו כאשר בהיות התבן : יד ויכו שטרי בני ישראל אשר-שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית