א ויען משה ויאמר והן לא-יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא-נראה אליך יהוה : ב ויאמר אליו יהוה מה-זה בידך ויאמר מחה : ג ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו : ד ויאמר יהוה אל-משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק-בו ויהי למחה בכפו : ה למען יאמינו כי-נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב : ו ויאמר יהוה לו עוד הבא-נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג : ז ויאמר השב ידך אל-חיקך וישב ידו אל-חיקו ויוצאה מחיקו והנהשבה כבשרו : ח והיה אם-לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון : ט והיה אם-לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן-היאר והיו לדם ביבשת : י ויאמר משה אליהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל-עבדך כי כבדפה וכבד לשון אנכי : יא ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי-ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה : יב ועתה לך ואנכי אהיה עם-פיך והוריתיך אשר תדבר : יג ויאמר בי אדני שלח-נא ביד-תשלח : יד ויחר-אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית