א ומשה היה רעה את-צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את-הצאן אחר המדבר ויבא אל-הר האלהים חרבה : ב וירא מלאך יהוה אליו בלבת-אש מתוך המנה וירא והנה המנה בער באש והמנה איננו אכל : ג ויאמר משה אסרה-נא ואראה את-המראה הגדל הזה מדוע לא-יבער המנה : ד וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך המנה ויאמר משה משה ויאמר הנני : ה ויאמר אל-תקרב הלם של-נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת-קדש הוא : ו ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל-האלהים : ז ויאמר יהוה ראה ראיתי את-עני עמי אשר במצרים ואת-צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את-מכאביו : ח וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן-הארץ ההוא אל-ארץ טובה ורחבה אל-ארץ זבת חלב ודבש אל-מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי : ט ועתה הנה צעקת בני-ישראל באה אלי וגם-ראיתי את-הלחץ אשר מצרים לחצים אתם : י ועתה לכה ואשלחך אל-פרעה והוצא את-עמי בני-ישראל ממצרים : יא ויאמר משה אל-האלהים מי אנכי כי אלך אל-פרעה וכי אוציא את-בני ישראל ממצרים : יב ויאמר כי-אהיה עמך וזה-לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את-העם ממצרים תעבד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית