א וילך איש מבית לוי ויקח את-בת-לוי : ב ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי-טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים : ג ולא-יכלה עוד הצפינו ותקח-לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את-הילד ותשם במוף על-שפת היאר : ד ותתצב אחתו מרחק לדעה מה-יעשה לו : ה ותרד בת-פרעה לרחץ על-היאר ונערתיה הלכת על-יד היאר ותרא את-התבה בתוך המוף ותשלח את-אמתה ותקחה : ו ותפתח ותראהו את-הילד והנה-נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה : ז ותאמר אחתו אל-בת-פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את-הילד : ח ותאמר-לה בת-פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את-אם הילד : ט ותאמר לה בת-פרעה היליכי את-הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את-שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו : י ויגדל הילד ותבאהו לבת-פרעה ויהי-לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן-המים משיתהו : יא ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל-אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש-עברי מאחיו : יב ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את-המצרי ויטמנהו בחול : יג ויצא ביום השני והנה שני-אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך : יד ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את-המצרי ויירא משה ויא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית