א ויפל יוסף על-פני אביו ויבך עליו וישק-לו : ב ויצו יוסף את-עבדיו את-הרפאים לחנט את-אביו ויחנטו הרפאים את-ישראל : ג וימלאו-לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום : ד ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל-בית פרעה לאמר אםנא מצאתי חן בעיניכם דברו-נא באזני פרעה לאמר : ה אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה-נא ואקברה את-אבי ואשובה : ו ויאמר פרעה עלה וקבר את-אביך כאשר השביעך : ז ויעל יוסף לקבר את-אביו ויעלו אתו כל-עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ-מצרים : ח וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן : ט ויעל עמו גם-רכב גם-פרשים ויהי המחנה כבד מאד : י ויבאו עד-גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו-שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים : יא וירא יושב הארץ הכנעני את-האבל בגרן האטד ויאמרו אבל-כבד זה למצרים על-כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן : יב ויעשו בניו לו כן כאשר צום : יג וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם אתהשדה לאחזת-קבר מאת עפרן החתי על-פני ממרא : יד וישב יוסף מצרימה הוא ואחי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית