א ויקרא יעקב אל-בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר-יקרא אתכם באחרית הימים : ב הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל-ישראל אביכם : ג ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז : ד פחז כמים אל-תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה : ה שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם : ו בסדם אל-תבא נפשי בקהלם אל-תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו-שור : ז ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל : ח יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך : ט גור אריה יהודה מחרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו : י לא-יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי-יבא שילה ולו יקהת עמים : יא אסרי לגפן עירו ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם-ענבים סותו : יב חכלילי עינים מיין ולבן-שנים מחלב : יג זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על-צידן : יד יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים : טו וירא מנחה כי טוב ואת-הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס-עבד : טז דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל : יז יהי-דן נחש עלי-דרך שפיפן עלי-ארח הנשך עקבי-סוס ויפל רכבו אחור : יח לישועתך קויתי יהוה : יט גד גדוד יגודנו והוא י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית