א ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את-שני בניו עמו את-מנשה ואת-אפרים : ב ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על-המחה : ג ויאמר יעקב אל-יוסף אל שדי נראה-אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי : ד ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את-הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם : ה ועתה שני-בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד-באי אליך מצרימה לי-הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו-לי : ו ומולדתך אשר-הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם : ז ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת-ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם : ח וירא ישראל את-בני יוסף ויאמר מיאלה : ט ויאמר יוסף אל-אביו בני הם אשר-נתן-לי אלהים בזה ויאמר קחם-נא אלי ואברכם : י ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם : יא ויאמר ישראל אל-יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם אתזרעך : יב ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה : יג ויקח יוסף את-שניהם אתאפרים בימינו משמאל ישראל ואת-מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו : יד וישלח ישראל את-ימינו וישת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית