א ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל-אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן : ב ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה : ג ויאמר פרעה אל-אחיו מה-מעשיכם ויאמרו אל-פרעה רעה צאן עבדיך גם-אנחנו גם-אבותינו : ד ויאמרו אל-פרעה לגור בארץ באנו כי-אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי-כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו-נא עבדיך בארץ גשן : ה ויאמר פרעה אל-יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך : ו ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את-אביך ואת-אחיך ישבו בארץ גשן ואםידעת ויש-בם אנשי-חיל ושמתם שרי מקנה על-אשר-לי : ז ויבא יוסף את-יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את-פרעה : ח ויאמר פרעה אל-יעקב כמה ימי שני חייך : ט ויאמר יעקב אל-פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את-ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם : י ויברך יעקב את-פרעה ויצא מלפני פרעה : יא ויושב יוסף את-אביו ואת-אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה : יב ויכלכל יוסף את-אביו ואת-אחיו ואת כל-בית אביו לחם לפי החף : יג ולחם אין בכל-הארץ כי-כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב : יד ויל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית