א וימע ישראל וכל-אשר-לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק : ב ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני : ג ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל-תירא מרדה מצרימה כי-לגוי גדול אשימך שם : ד אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם-עלה ויוסף ישית ידו על-עיניך : ה ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני-ישראל אתיעקב אביהם ואת-טפם ואת-נשיהם בעגלות אשר-שלח פרעה לשאת אתו : ו ויקחו אתמקניהם ואת-רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל-זרעו אתו : ז בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל-זרעו הביא אתו מצרימה : ח ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן : ט ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי : י ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן-הכנענית : יא ובני לוי גרשון קהת ומררי : יב ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני-פרץ חצרן וחמול : יג ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן : יד ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל : טו אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל-נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש : טז ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי : יז...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית