א ויצו את-אשר על-ביתו לאמר מלא את-אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף-איש בפי אמתחתו : ב ואת-גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר : ג הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם : ד הם יצאו את- העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על-ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה : ה הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם : ו וישגם וידבר אלהם את-הדברים האלה : ז ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה : ח הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב : ט אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם-אנחנו נהיה לאדני לעבדים : י ויאמר גם-עתה כדבריכם כן-הוא אשר ימצא אתו יהיה-לי עבד ואתם תהיו נקים : יא וימהרו ויורדו איש את-אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו : יב ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן : יג ויקרעו שמלתם ויעמס איש על-חמרו וישבו העירה : יד ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה : טו ויאמר להם יוסף מה-המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי-נחש ינחש איש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית