א וירא יעקב כי יש-שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו : ב ויאמר הנה שמעתי כי יש-שבר במצרים רדו-שמה ושברו-לנו משם ונחיה ולא נמות : ג וירדו אחי-יוסף עשרה לשבר בר ממצרים : ד ואת-בנימין אחי יוסף לא-שלח יעקב את-אחיו כי אמר פן-יקראנו אסון : ה ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי-היה הרעב בארץ כנען : ו ויוסף הוא השליט על-הארץ הוא המשביר לכל-עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו-לו אפים ארצה : ז וירא יוסף את-אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר-אכל : ח ויכר יוסף את-אחיו והם לא הכרהו : ט ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את-ערות הארץ באתם : י ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר-אכל : יא כלנו בני איש-אחד נחנו כנים אנחנו לאהיו עבדיך מרגלים : יב ויאמר אלהם לא כי-ערות הארץ באתם לראות : יג ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש-אחד בארץ כנען והנה הקטן את-אבינו היום והאחד איננו : יד ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם : טו בזאת תבחנו חי פרעה אם-תצאו מזה כי אם-בבוא אחיכם הקטן הנה : טז שלחו מכם אחד ויקח אתאחיכם ואתם האסרו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית