א ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על-היאר : ב והנה מן-היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו : ג והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן-היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על-שפת היאר : ד ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה : ה ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות : ו והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן : ז ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום : ח ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא אתכל-חרטמי מצרים ואת-כל-חכמיה ויספר פרעה להם את-חלמו ואין-פותר אותם לפרעה : ט וידבר שר המשקים את-פרעה לאמר את-חטאי אני מזכיר היום : י פרעה קצף על-עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר החבחים אתי ואת שר האפים : יא ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו : יב ושם אתנו נער עברי עבד לשר החבחים ונספר-לו ויפתר-לנו את-חלמתינו איש כחלמו פתר : יג ויהי כאשר פתר-לנו כן היה אתי השיב עלכני ואתו תלה : יד וישלח פרעה ויקרא את-יוסף ויריצהו מן-הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל-פרעה : טו ויאמר פרעה א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית