א ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך-מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים : ב ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים : ג ויתן אתם במשמר בית שר החבחים אל-בית המהר מקום אשר יוסף אסור שם : ד ויפקד שר החבחים את-יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר : ה ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית המהר : ו ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים : ז וישאל את-סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום : ח ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו-נא לי : ט ויספר שר-המשקים את-חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה-גפן לפני : י ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים : יא וכוס פרעה בידי ואקח את-הענבים ואשחט אתם אל-כוס פרעה ואתן את-הכוס על-כף פרעה : יב ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם : יג בעוד שלשת ימים ישא פרעה את-ראשך והשיבך על-כנך ונתת כוס-פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו : יד כי אם-זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית-נא עמדי חסד והזכרתני אל-פרעה והוצאתני מן-...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית