א ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר החבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה : ב ויהי יהוה את-יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי : ג וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר-הוא עשה יהוה מצליח בידו : ד וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על-ביתו וכל-יש-לו נתן בידו : ה ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל-אשר יש-לו ויברך יהוה את-בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכלאשר יש-לו בבית ובשדה : ו ויעזב כל-אשר-לו ביד-יוסף ולא-ידע אתו מאומה כי אםהלחם אשר-הוא אוכל ויהי יוסף יפה-תאר ויפה מראה : ז ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת-אדניו את-עיניה אל-יוסף ותאמר שכבה עמי : ח וימאן ויאמר אל-אשת אדניו הן אדני לא-ידע אתי מה-בבית וכל אשר-יש-לו נתן בידי : ט איננו גדול בבית הזה ממני ולא-חשך ממני מאומה כי אם-אותך באשר את-אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים : י ויהי כדברה אל-יוסף יום יום ולא-שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה : יא ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית : יב ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה : יג ויהי כראותה כי-עזב בגדו בידה וינס ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית