א ואלה תלדות עשו הוא אדום : ב עשו לקח את-נשיו מבנות כנען את-עדה בת-אילון החתי ואת-אהליבמה בת-ענה בת-צבעון החוי : ג ואת-בשמת בת-ישמעאל אחות נביות : ד ותלד עדה לעשו את-אליפז ובשמת ילדה את-רעואל : ה ואהליבמה ילדה את-יעוש ואת-יעלם ואת-קרח אלה בני עשו אשר ילדו-לו בארץ כנען : ו ויקח עשו את-נשיו ואת-בניו ואתבנתיו ואת-כל-נפשות ביתו ואת-מקנהו ואת-כל-בהמתו ואת כל-קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל-ארץ מפני יעקב אחיו : ז כי-היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם : ח וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום : ט ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר : י אלה שמות בני-עשו אליפז בן-עדה אשת עשו רעואל בן-בשמת אשת עשו : יא ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז : יב ותמנע היתה פילגש לאליפז בן-עשו ותלד לאליפז את-עמלק אלה בני עדה אשת עשו : יג ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו : יד ואלה היו בני אהליבמה בת-ענה בת-צבעון אשת עשו ותלד לעשו את-יעוש ואת-יעלם ואת-קרח : טו אלה אלופי בני-עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז : טז אלוף-קרח אלוף געתם אלוף עמלק א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית