א ותצא דינה בת-לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ : ב וירא אתה שכם בן-חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה : ג ותדבק נפשו בדינה בת-יעקב ויאהב אתהנער וידבר על-לב הנער : ד ויאמר שכם אל-חמור אביו לאמר קח-לי את-הילדה הזאת לאשה : ה ויעקב שמע כי טמא את-דינה בתו ובניו היו את-מקנהו בשדה והחרש יעקב עדבאם : ו ויצא חמור אבי-שכם אל-יעקב לדבר אתו : ז ובני יעקב באו מן-השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את-בת-יעקב וכן לא יעשה : ח וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה : ט והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו-לנו ואת-בנתינו תקחו לכם : י ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה : יא ויאמר שכם אל-אביה ואל-אחיה אמצא-חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן : יב הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו-לי את-הנער לאשה : יג ויענו בני-יעקב את-שכם ואת-חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם : יד ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את-אחתנו לאיש אשר-לו ערלה כי-חרפה הוא לנו : טו אך-בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כלזכר : טז ונתנו את-בנתינו לכם ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית