א וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את-הילדים על-לאה ועל-רחל ועל שתי השפחות : ב וישם את-השפחות ואת-ילדיהן ראשנה ואת-לאה וילדיה אחרנים ואת-רחל ואת-יוסף אחרנים : ג והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עדגשתו עד-אחיו : ד וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על-צוארו וישקהו ויבכו : ה וישא אתעיניו וירא את-הנשים ואת-הילדים ויאמר מי-אלה לך ויאמר הילדים אשר-חנן אלהים אתעבדך : ו ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין : ז ותגש גם-לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו : ח ויאמר מי לך כל-המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא-חן בעיני אדני : ט ויאמר עשו יש-לי רב אחי יהי לך אשר-לך : י ויאמר יעקב אל-נא אם-נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על-כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני : יא קח-נא את-ברכתי אשר הבאת לך כי-חנני אלהים וכי יש-לי-כל ויפצר-בו ויקח : יב ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך : יג ויאמר אליו אדני ידע כי-הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל-הצאן : יד יעבר-נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאחי לרגל המלאכה אשר-לפני ולרגל הילדים עד אשר-אבא אל-אדני שעירה : טו ויאמר ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית