א וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו : ב ויעקב הלך לדרכו ויפגעו-בו מלאכי אלהים : ג ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם-המקום ההוא מחנים : ד וישלח יעקב מלאכים לפניו אל-עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום : ה ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם-לבן גרתי ואחר עד-עתה : ו ויהי-לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא-חן בעיניך : ז וישבו המלאכים אל-יעקב לאמר באנו אל-אחיך אל-עשו וגם הלך לקראתך וארבע-מאות איש עמו : ח ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את-העם אשר-אתו ואת-הצאן ואת-הבקר והגמלים לשני מחנות : ט ויאמר אם-יבוא עשו אל-המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה : י ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך : יא קטנתי מכל החסדים ומכל-האמת אשר עשית אתעבדך כי במקלי עברתי את-הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות : יב הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי-ירא אנכי אתו פן-יבוא והכני אם על-בנים : יג ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את-זרעך כחול הים אשר לא-ימפר מרב : יד וילן שם בלילה ההוא ויקח מן-הבא בידו מנחה לעשו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית