א וישמע את-דברי בני-לבן לאמר לקח יעקב את כל-אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל-הכבד הזה : ב וירא יעקב את-פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום : ג ויאמר יהוה אל-יעקב שוב אל-ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך : ד וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל-צאנו : ה ויאמר להן ראה אנכי את-פני אביכן כי-איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי : ו ואתנה ידעתן כי בכל-כחי עבדתי את-אביכן : ז ואביכן התל בי והחלף את-משכרתי עשרת מנים ולא-נתנו אלהים להרע עמדי : ח אם-כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל-הצאן נקדים ואם-כה יאמר עקדים יהיה שכרך וילדו כל-הצאן עקדים : ט ויצל אלהים את-מקנה אביכם ויתן-לי : י ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על-הצאן עקדים נקדים וברדים : יא ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני : יב ויאמר שא-נא עיניך וראה כל-העתדים העלים על-הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל-אשר לבן עשה לך : יג אנכי האל בית-אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן-הארץ הזאת ושוב אל-ארץ מולדתך : יד ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו : טו הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית