א ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל-יעקב הבה-לי בנים ואםאין מתה אנכי : ב ויחר-אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר-מנע ממך פרי-בטן : ג ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על-ברכי ואבנה גם-אנכי ממנה : ד ותתן-לו אתבלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב : ה ותהר בלהה ותלד ליעקב בן : ו ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן-לי בן על-כן קראה שמו דן : ז ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב : ח ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם-אחתי גם-יכלתי ותקרא שמו נפתלי : ט ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את-זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה : י ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן : יא ותאמר לאה בא גד ותקרא את-שמו גד : יב ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב : יג ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את-שמו אשר : יד וילך ראובן בימי קציר-חחים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל-לאה אמו ותאמר רחל אל-לאה תני-נא לי מדודאי בנך : טו ותאמר לה המעט קחתך את-אישי ולקחת גם את-דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך : טז ויבא יעקב מן-השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא : ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית