א ויהי כי-זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את-עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני : ב ויאמר הנה-נא זקנתי לא ידעתי יום מותי : ג ועתה שא-נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד : ד ועשה-לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות : ה ורבקה שמעת בדבר יצחק אל-עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא : ו ורבקה אמרה אל-יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את-אביך מדבר אלעשו אחיך לאמר : ז הביאה לי ציד ועשה-לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי : ח ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך : ט לך-נא אל-הצאן וקח-לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב : י והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו : יא ויאמר יעקב אל-רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק : יב אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה : יג ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח-לי : יד וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו : טו ותקח רבקה את-בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את-יעקב בנה הקטן : טז ואת ערת גדיי העזים הלבישה על-ידיו ועל חלקת צואריו : יז ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית