א ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל-אבימלך מלך-פלשתים גררה : ב וירא אליו יהוה ויאמר אל-תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך : ג גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי-לך ולזרעך אתן את-כל-הארצת האל והקמתי את-השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך : ד והרביתי את-זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל-הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ : ה עקב אשר-שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי : ו וישב יצחק בגרר : ז וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן-יהרגני אנשי המקום על-רבקה כיטובת מראה הוא : ח ויהי כי-ארכו-לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו : ט ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן-אמות עליה : י ויאמר אבימלך מה-זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את-אשתך והבאת עלינו אשם : יא ויצו אבימלך את-כל-העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת : יב ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה : יג ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי-גדל מאד : יד ויהי-לו מקנה-צאן ומקנה ב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית