א ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה : ב ותלד לו את-זמרן ואת-יקשן ואת-מדן ואתמדין ואת-ישבק ואת-שוח : ג ויקשן ילד את-שבא ואת-דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים : ד ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל-אלה בני קטורה : ה ויתן אברהם את-כל-אשר-לו ליצחק : ו ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל-ארץ קדם : ז ואלה ימי שני-חיי אברהם אשרחי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים : ח ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל-עמיו : ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל-מערת המכפלה אל-שדה עפרן בןצחר החתי אשר על-פני ממרא : י השדה אשר-קנה אברהם מאת בני-חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו : יא ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את-יצחק בנו וישב יצחק עם-באר לחי ראי : יב ואלה תלדת ישמעאל בן-אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם : יג ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם : יד ומשמע ודומה ומשא : טו חדד ותימא יטור נפיש וקדמה : טז אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים-עשר נשיאם לאמתם : יז ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית