א ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את-אברהם בכל : ב ויאמר אברהם אל-עבדו זקן ביתו המשל בכל-אשר-לו שים-נא ידך תחת ירכי : ג ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא-תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו : ד כי אל-ארצי ואל-מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק : ה ויאמר אליו העבד אולי לא-תאבה האשה ללכת אחרי אל-הארץ הזאת ההשב אשיב את-בנך אל-הארץ אשר-יצאת משם : ו ויאמר אליו אברהם השמר לך פן-תשיב את-בני שמה : ז יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר-לי ואשר נשבע-לי לאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם : ח ואם-לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את-בני לא תשב שמה : ט וישם העבד את-ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על-הדבר הזה : י ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל-טוב אדניו בידו ויקם וילך אל-ארם נהרים אל-עיר נחור : יא ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל-באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת : יב ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה-נא לפני היום ועשה-חסד עם אדני אברהם : יג הנה אנכי נצב על-עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים : יד והיה הנער אשר אמר אליה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית