א ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה : ב ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה : ג ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל-בני-חת לאמר : ד גר-ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת-קבר עמכם ואקברה מתי מלפני : ה ויענו בני-חת את-אברהם לאמר לו : ו שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את-מתך איש ממנו את-קברו לא-יכלה ממך מקבר מתך : ז ויקם אברהם וישתחו לעם-הארץ לבני-חת : ח וידבר אתם לאמר אם-יש את-נפשכם לקבר את-מתי מלפני שמעוני ופגעו-לי בעפרון בן-צחר : ט ויתן-לי את-מערת המכפלה אשר-לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת-קבר : י ועפרון ישב בתוך בני-חת ויען עפרון החתי את-אברהם באזני בני-חת לכל באי שער-עירו לאמר : יא לא-אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר-בו לך נתתיה לעיני בני-עמי נתתיה לך קבר מתך : יב וישתחו אברהם לפני עם-הארץ : יג וידבר אל-עפרון באזני עם-הארץ לאמר אך אם-אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את-מתי שמה : יד ויען עפרון את-אברהם לאמר לו : טו אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל-כסף ביני ובינך מה-הוא ואת-מתך קבר : טז וישמע אברהם אל-עפר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית