א ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נמה את-אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני : ב ויאמר קח-נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת את-יצחק ולך-לך אל-ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך : ג וישכם אברהם בבקר ויחבש את-חמרו ויקח את-שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל-המקום אשר-אמר-לו האלהים : ד ביום השלישי וישא אברהם את-עיניו וירא את-המקום מרחק : ה ויאמר אברהם אל-נעריו שבו-לכם פה עם-החמור ואני והנער נלכה עד-כה ונשתחוה ונשובה אליכם : ו ויקח אברהם את-עצי העלה וישם על-יצחק בנו ויקח בידו את-האש ואתהמאכלת וילכו שניהם יחדו : ז ויאמר יצחק אל-אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה : ח ויאמר אברהם אלהים יראה-לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו : ט ויבאו אל-המקום אשר אמר-לו האלהים ויבן שם אברהם אתהמזבח ויערך את-העצים ויעקד את-יצחק בנו וישם אתו על-המזבח ממעל לעצים : י וישלח אברהם את-ידו ויקח את-המאכלת לשחט את-בנו : יא ויקרא אליו מלאך יהוה מן-השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני : יב ויאמר אל-תשלח ידך אל-הנער ואל-תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי-ירא אלהים אתה ולא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית