א ויהוה פקד את-שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר : ב ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר-דבר אתו אלהים : ג ויקרא אברהם את-שם-בנו הנולד-לו אשר-ילדה-לו שרה יצחק : ד וימל אברהם את-יצחק בנו בן-שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים : ה ואברהם בן-מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו : ו ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל-השמע יצחק-לי : ז ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי-ילדתי בן לזקניו : ח ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את-יצחק : ט ותרא שרה את-בן-הגר המצרית אשר-ילדה לאברהם מצחק : י ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת-בנה כי לא יירש בן-האמה הזאת עם-בני עם-יצחק : יא וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו : יב ויאמר אלהים אל-אברהם אל-ירע בעיניך על-הנער ועל-אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע : יג וגם את-בן-האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא : יד וישכם אברהם בבקר ויקח-לחם וחמת מים ויתן אל-הגר שם עלשכמה ואת-הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע : טו ויכלו המים מן-החמת ותשלך את-הילד תחת אחד השיחם : טז ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אלאראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את-קלה ו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית