א ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער-סדם וירא-לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה : ב ויאמר הנה נא-אדני סורו נא אל-בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין : ג ויפצר-בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל-ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו : ד טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על-הבית מנער ועד-זקן כל-העם מקצה : ה ויקראו אל-לוט ויאמרו לו איה האנשים אשרבאו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם : ו ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו : ז ויאמר אל-נא אחי תרעו : ח הנה-נא לי שתי בנות אשר לא-ידעו איש אוציאה-נא אתהן אליכם ועשו להן כחוב בעיניכם רק לאנשים האל אל-תעשו דבר כי-על-כן באו בצל קרתי : ט ויאמרו גש-הלאה ויאמרו האחד בא-לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת : י וישלחו האנשים את-ידם ויביאו את-לוט אליהם הביתה ואת-הדלת סגרו : יא ואת-האנשים אשר-פתח הבית הכו במנורים מקטן ועד-גדול וילאו למצא הפתח : יב ויאמרו האנשים אל-לוט עד מי-לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשר-לך בעיר הוצא מן-המקום : יג כי-משחתים אנחנו את-המקום הזה כי-גדלה צעקתם את-פני יהוה ויש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית