א וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח-האהל כחם היום : ב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה : ג ויאמר אדני אם-נא מצאתי חן בעיניך אל-נא תעבר מעל עבדך : ד יקח-נא מעט-מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ : ה ואקחה פת-לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי-על-כן עברתם עלעבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת : ו וימהר אברהם האהלה אל-שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות : ז ואל-הבקר רץ אברהם ויקח בן-בקר רך וטוב ויתן אל-הנער וימהר לעשות אתו : ח ויקח חמאה וחלב ובן-הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו : ט ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל : י ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה-בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו : יא ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים : יב ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה-לי עדנה ואדני זקן : יג ויאמר יהוה אל-אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי : יד היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן : טו ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת : טז ויקמו משם האנשים וישקפו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית