א ויהי אברם בן-תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל-אברם ויאמר אליו אני-אל שדי התהלך לפני והיה תמים : ב ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד : ג ויפל אברם על-פניו וידבר אתו אלהים לאמר : ד אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים : ה ולא-יקרא עוד את-שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב-המון גוים נתתיך : ו והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו : ז והקמתי את-בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך : ח ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל-ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים : ט ויאמר אלהים אל-אברהם ואתה את-בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם : י זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל-זכר : יא ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם : יב ובן-שמנת ימים ימול לכם כל-זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת-כסף מכל בן-נכר אשר לא מזרעך הוא : יג המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם : יד וערל זכר אשר לא-ימול את-בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את-בריתי הפר : טו ויאמר אלהים אל-אברהם שרי אשתך לא-תקרא את-שמה שרי כי ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית